دوره و شماره: دوره 10، شماره 19 - شماره پیاپی 21، اسفند 1399، صفحه 1-306 

مقاله پژوهشی

فراخوانی عناصر روایتی هزارویک شب در رمان «بدر زمانه» مبارک ربیع

صفحه 1-24

10.22034/mcal.2021.11669.1889

آیت فتحی کندوله؛ جهانگیر امیری؛ تورج زینی وند؛ علی سلیمی


زیبایی‌شناسی انتقادی اشعار ادونیس بر اساس مکتب فرانکفورت

صفحه 77-105

10.22034/mcal.2021.12391.1921

زهرا وکیلی نوش ابادی؛ علی نجفی ایوکی؛ اسدالله بابایی فرد؛ مریم جلائی


بازنمود فرودستی زن در رمان «الحب فی زمن النفط»

صفحه 163-184

10.22034/mcal.2021.13192.1968

پریسا نقدی پور؛ فرهاد رجبی؛ سیده اکرم رخشنده نیا


بازتاب مردسالاری در شعر ناریمان علّوش

صفحه 233-254

10.22034/mcal.2021.13365.1977

مینا غانمی اصل عربی؛ رسول بلاوی؛ ناصر زارع