دوره و شماره: دوره 9، شماره 17 - شماره پیاپی 19، بهمن 1398، صفحه 1-305 
تحلیل گفتمان انتقادی رمان چهارگانه "الخسوف" بر اساس رویکرد "نورمن فرکلاف"

صفحه 49-72

10.22034/mcal.2020.1670

قاسم ابراهیمی؛ ابراهیم اناری بزچلوئی؛ سید ابوالفضل سجادی؛ محمد جُرفی