نمایه کلیدواژه ها

آ

 • آمار تحلیل محتوایی و آماری مقالات دوفصلنامه نقد ادب معاصر عربی چاپ دانشگاه یزد [دوره 8، شماره 14، 1397، صفحه 141-162]

ا

 • ایجاز بررسی ژرف ساختهای ناسازواری در طنز تلخ «احمد مطر» [دوره 8، شماره 15، 1397، صفحه 107-129]
 • احمد مطر بررسی ژرف ساختهای ناسازواری در طنز تلخ «احمد مطر» [دوره 8، شماره 15، 1397، صفحه 107-129]
 • ادبیات داستانی مؤلفه های رئالیسم جادویی در رمان «تقریر میلیس» اثر ربیع جابر [دوره 8، شماره 15، 1397، صفحه 131-149]
 • الحرالریاحی زیبایی شناسی خلاقیت هنری در نمایشنامه منظوم (الحرالریاحی) [دوره 8، شماره 15، 1397، صفحه 57-84]
 • الدودة و الثعبان بررسی مضامین سیاسی و اجتماعی نمایشنامه «الدودة و الثعبان» اثر علی احمد باکثیر [دوره 8، شماره 15، 1397، صفحه 31-56]
 • الگوی لیچ بررسی هنجار گریزی نوشتاری در اشعار سمیح قاسم بر اساس نظریه لیچ [دوره 8، شماره 15، 1397، صفحه 85-106]

ت

 • تحلیل زبانی بررسی هنجار گریزی نوشتاری در اشعار سمیح قاسم بر اساس نظریه لیچ [دوره 8، شماره 15، 1397، صفحه 85-106]
 • تحلیل محتوا تحلیل محتوایی و آماری مقالات دوفصلنامه نقد ادب معاصر عربی چاپ دانشگاه یزد [دوره 8، شماره 14، 1397، صفحه 141-162]

ج

 • جنسیت خوانش پسااستعماری رمان «ما لا تذروه الریاح» اثر محمد العالی عرعار (مطالعه موردی: جنسیت) [دوره 8، شماره 15، 1397، صفحه 151-174]

ح

 • حضور قهرمان کودک تحلیل نشانه‌شناختی اجتماعی حضور کودک در داستان‌های کوتاه غسان کنفانی (بررسی موردی داستان کوتاه «جدران من حدید») [دوره 8، شماره 14، 1397، صفحه 45-65]

خ

 • خود چیرگی فراخود بر خود در نمایشنامه عراضه الخصوم و پردازش روانکاوانه شخصیت اصلی «ام سلیم» [دوره 8، شماره 14، 1397، صفحه 27-44]

د

 • داستان کوتاه الشرف تحلیل زبان‌شناختی داستان کوتاه «الشرف» بر اساس دیدگاه روایتگری آسپنسکی و فاولر [دوره 8، شماره 15، 1397، صفحه 1-29]
 • داستان کوتاه جدران من حدید تحلیل نشانه‌شناختی اجتماعی حضور کودک در داستان‌های کوتاه غسان کنفانی (بررسی موردی داستان کوتاه «جدران من حدید») [دوره 8، شماره 14، 1397، صفحه 45-65]
 • دلالت نمادین رمزوارگی «شهرزاد» در شعر عبدالوهاب البیاتی [دوره 8، شماره 14، 1397، صفحه 91-118]
 • دوفصلنامه نقد ادب معاصر عربی چاپ دانشگاه یزد تحلیل محتوایی و آماری مقالات دوفصلنامه نقد ادب معاصر عربی چاپ دانشگاه یزد [دوره 8، شماره 14، 1397، صفحه 141-162]

ذ

 • ذنون ایوب تحلیل زبان‌شناختی داستان کوتاه «الشرف» بر اساس دیدگاه روایتگری آسپنسکی و فاولر [دوره 8، شماره 15، 1397، صفحه 1-29]

ر

 • ربیع جابر مؤلفه های رئالیسم جادویی در رمان «تقریر میلیس» اثر ربیع جابر [دوره 8، شماره 15، 1397، صفحه 131-149]
 • ریتا عودة بررسی «سوژه» و «دیگری» در برخی اشعار ریتا عودة از منظر نقد روانکاونه‌ی ژاک لاکان [دوره 8، شماره 14، 1397، صفحه 1-26]
 • رمان تقریر میلیس مؤلفه های رئالیسم جادویی در رمان «تقریر میلیس» اثر ربیع جابر [دوره 8، شماره 15، 1397، صفحه 131-149]
 • روایتگری تحلیل زبان‌شناختی داستان کوتاه «الشرف» بر اساس دیدگاه روایتگری آسپنسکی و فاولر [دوره 8، شماره 15، 1397، صفحه 1-29]
 • رئالیسم جادویی مؤلفه های رئالیسم جادویی در رمان «تقریر میلیس» اثر ربیع جابر [دوره 8، شماره 15، 1397، صفحه 131-149]

ز

 • زبان­شناختی تحلیل زبان‌شناختی داستان کوتاه «الشرف» بر اساس دیدگاه روایتگری آسپنسکی و فاولر [دوره 8، شماره 15، 1397، صفحه 1-29]
 • زن غربی خوانش پسااستعماری رمان «ما لا تذروه الریاح» اثر محمد العالی عرعار (مطالعه موردی: جنسیت) [دوره 8، شماره 15، 1397، صفحه 151-174]

ژ

 • ژاک لاکان بررسی «سوژه» و «دیگری» در برخی اشعار ریتا عودة از منظر نقد روانکاونه‌ی ژاک لاکان [دوره 8، شماره 14، 1397، صفحه 1-26]

س

 • سپهر نشانه­ای خوانش نمایشنامه «الأمیرة تنتظر» و «مسافر لیل» بر مبنای طرح سپهر نشانه ای یوری لوتمان [دوره 8، شماره 14، 1397، صفحه 67-89]
 • سمیح قاسم بررسی هنجار گریزی نوشتاری در اشعار سمیح قاسم بر اساس نظریه لیچ [دوره 8، شماره 15، 1397، صفحه 85-106]
 • سوگیری اجتماعی خوانش نمایشنامه «الأمیرة تنتظر» و «مسافر لیل» بر مبنای طرح سپهر نشانه ای یوری لوتمان [دوره 8، شماره 14، 1397، صفحه 67-89]

ش

 • شعر معاصر عربی بررسی ژرف ساختهای ناسازواری در طنز تلخ «احمد مطر» [دوره 8، شماره 15، 1397، صفحه 107-129]
 • شهرزاد رمزوارگی «شهرزاد» در شعر عبدالوهاب البیاتی [دوره 8، شماره 14، 1397، صفحه 91-118]

ط

 • طنز تلخ بررسی ژرف ساختهای ناسازواری در طنز تلخ «احمد مطر» [دوره 8، شماره 15، 1397، صفحه 107-129]

ع

 • عبدالرزاق عبدالواحد زیبایی شناسی خلاقیت هنری در نمایشنامه منظوم (الحرالریاحی) [دوره 8، شماره 15، 1397، صفحه 57-84]
 • عبدالصبور خوانش نمایشنامه «الأمیرة تنتظر» و «مسافر لیل» بر مبنای طرح سپهر نشانه ای یوری لوتمان [دوره 8، شماره 14، 1397، صفحه 67-89]
 • عبد الوهاب البیاتی رمزوارگی «شهرزاد» در شعر عبدالوهاب البیاتی [دوره 8، شماره 14، 1397، صفحه 91-118]
 • عراضة الخصوم چیرگی فراخود بر خود در نمایشنامه عراضه الخصوم و پردازش روانکاوانه شخصیت اصلی «ام سلیم» [دوره 8، شماره 14، 1397، صفحه 27-44]
 • علی احمد باکثیر بررسی مضامین سیاسی و اجتماعی نمایشنامه «الدودة و الثعبان» اثر علی احمد باکثیر [دوره 8، شماره 15، 1397، صفحه 31-56]
 • علی عقلة عرسان چیرگی فراخود بر خود در نمایشنامه عراضه الخصوم و پردازش روانکاوانه شخصیت اصلی «ام سلیم» [دوره 8، شماره 14، 1397، صفحه 27-44]
 • علم‌سنجی تحلیل محتوایی و آماری مقالات دوفصلنامه نقد ادب معاصر عربی چاپ دانشگاه یزد [دوره 8، شماره 14، 1397، صفحه 141-162]

غ

 • غسان کنفانی تحلیل نشانه‌شناختی اجتماعی حضور کودک در داستان‌های کوتاه غسان کنفانی (بررسی موردی داستان کوتاه «جدران من حدید») [دوره 8، شماره 14، 1397، صفحه 45-65]

ف

 • فراخود چیرگی فراخود بر خود در نمایشنامه عراضه الخصوم و پردازش روانکاوانه شخصیت اصلی «ام سلیم» [دوره 8، شماره 14، 1397، صفحه 27-44]

ل

 • لوتمان خوانش نمایشنامه «الأمیرة تنتظر» و «مسافر لیل» بر مبنای طرح سپهر نشانه ای یوری لوتمان [دوره 8، شماره 14، 1397، صفحه 67-89]

م

 • مایکل هلیدی تحلیل نشانه‌شناختی اجتماعی حضور کودک در داستان‌های کوتاه غسان کنفانی (بررسی موردی داستان کوتاه «جدران من حدید») [دوره 8، شماره 14، 1397، صفحه 45-65]
 • ما لاتذروه الریاح خوانش پسااستعماری رمان «ما لا تذروه الریاح» اثر محمد العالی عرعار (مطالعه موردی: جنسیت) [دوره 8، شماره 15، 1397، صفحه 151-174]
 • میانگین عمر تحلیل محتوایی و آماری مقالات دوفصلنامه نقد ادب معاصر عربی چاپ دانشگاه یزد [دوره 8، شماره 14، 1397، صفحه 141-162]
 • محمد العالی عرعار خوانش پسااستعماری رمان «ما لا تذروه الریاح» اثر محمد العالی عرعار (مطالعه موردی: جنسیت) [دوره 8، شماره 15، 1397، صفحه 151-174]
 • مرتن بررسی بیگانگی مظفر النواب بر اساس نظریه وسیله - هدف مرتن (با تکیه بر قصیده طَلقَةٌ ثُمَّ الحَدَث) [دوره 8، شماره 14، 1397، صفحه 119-140]
 • مرد شرقی خوانش پسااستعماری رمان «ما لا تذروه الریاح» اثر محمد العالی عرعار (مطالعه موردی: جنسیت) [دوره 8، شماره 15، 1397، صفحه 151-174]
 • مضامین سیاسی و اجتماعی بررسی مضامین سیاسی و اجتماعی نمایشنامه «الدودة و الثعبان» اثر علی احمد باکثیر [دوره 8، شماره 15، 1397، صفحه 31-56]
 • مظفر نواب – طلقة ثم الحدث بررسی بیگانگی مظفر النواب بر اساس نظریه وسیله - هدف مرتن (با تکیه بر قصیده طَلقَةٌ ثُمَّ الحَدَث) [دوره 8، شماره 14، 1397، صفحه 119-140]

ن

 • ناسازواری بررسی ژرف ساختهای ناسازواری در طنز تلخ «احمد مطر» [دوره 8، شماره 15، 1397، صفحه 107-129]
 • ناهنجاری اجتماعی – بیگانگی بررسی بیگانگی مظفر النواب بر اساس نظریه وسیله - هدف مرتن (با تکیه بر قصیده طَلقَةٌ ثُمَّ الحَدَث) [دوره 8، شماره 14، 1397، صفحه 119-140]
 • نثر عاشورایی زیبایی شناسی خلاقیت هنری در نمایشنامه منظوم (الحرالریاحی) [دوره 8، شماره 15، 1397، صفحه 57-84]
 • نشانه­ شناسی اجتماعی تحلیل نشانه‌شناختی اجتماعی حضور کودک در داستان‌های کوتاه غسان کنفانی (بررسی موردی داستان کوتاه «جدران من حدید») [دوره 8، شماره 14، 1397، صفحه 45-65]
 • نظریه آسپنسکی-فاولر تحلیل زبان‌شناختی داستان کوتاه «الشرف» بر اساس دیدگاه روایتگری آسپنسکی و فاولر [دوره 8، شماره 15، 1397، صفحه 1-29]
 • نقد روانکاوانه بررسی «سوژه» و «دیگری» در برخی اشعار ریتا عودة از منظر نقد روانکاونه‌ی ژاک لاکان [دوره 8، شماره 14، 1397، صفحه 1-26]
 • نقد روانکاوانه چیرگی فراخود بر خود در نمایشنامه عراضه الخصوم و پردازش روانکاوانه شخصیت اصلی «ام سلیم» [دوره 8، شماره 14، 1397، صفحه 27-44]
 • نمایشنامه خوانش نمایشنامه «الأمیرة تنتظر» و «مسافر لیل» بر مبنای طرح سپهر نشانه ای یوری لوتمان [دوره 8، شماره 14، 1397، صفحه 67-89]
 • نمایشنامه بررسی مضامین سیاسی و اجتماعی نمایشنامه «الدودة و الثعبان» اثر علی احمد باکثیر [دوره 8، شماره 15، 1397، صفحه 31-56]
 • نمایشنامه زیبایی شناسی خلاقیت هنری در نمایشنامه منظوم (الحرالریاحی) [دوره 8، شماره 15، 1397، صفحه 57-84]

ه

 • هنجار گریزی نوشتاری بررسی هنجار گریزی نوشتاری در اشعار سمیح قاسم بر اساس نظریه لیچ [دوره 8، شماره 15، 1397، صفحه 85-106]