نمایه کلیدواژه ها

ا

 • ابراهیم الکَونی تحلیل گفتمان انتقادی رمان چهارگانه "الخسوف" بر اساس رویکرد "نورمن فرکلاف" [دوره 9، شماره 17، 1398، صفحه 49-72]
 • ابراهیم مقادمه واکاوی زندان سروده های ابراهیم مقادمه بر مبنای مؤلفه های سبک شناسی لایه‌ای [دوره 9، شماره 16، 1398، صفحه 47-72]
 • ابراهیم نصرالله تحلیل نشانه شناختی تصاویر روی جلد دیوان های شعری ابراهیم نصرالله (بررسی موردی: دیوان های "نعمان یستردّ لونه" و "فضیحة الثعلب") [دوره 9، شماره 17، 1398، صفحه 73-97]
 • ادبیات پایداری خاستگاه نماد و اسطورۀ پرندگان در ادبیات پایداری (بررسی موردی اشعار سمیح القاسم) [دوره 9، شماره 17، 1398، صفحه 1-24]
 • ادبیات پسااستعماری نقد پسااستعماری رمان غدا یوم جدید اثر عبدالحمیدبن هدوقه (مطالعه موردی: نژادگرایی) [دوره 9، شماره 17، 1398، صفحه 205-230]
 • ادبیات عرب واکاوی زندان سروده های ابراهیم مقادمه بر مبنای مؤلفه های سبک شناسی لایه‌ای [دوره 9، شماره 16، 1398، صفحه 47-72]
 • اسطوره خاستگاه نماد و اسطورۀ پرندگان در ادبیات پایداری (بررسی موردی اشعار سمیح القاسم) [دوره 9، شماره 17، 1398، صفحه 1-24]
 • اگزیستانسیالیسم تحلیل اگزیستانسیالیستی شخصیت اوّل (عمر) رمانِ "الشحّاذ" اثر نجیب محفوظ [دوره 9، شماره 17، 1398، صفحه 231-253]
 • الباذنجانة الزرقاء بررسی روانشناختی تیپ های شخصیّتی در رمان «الباذنجانة الزرقاء» اثر میرال الطحاوی بر اساس نظریۀ کارن هورنای [دوره 9، شماره 16، 1398، صفحه 73-95]
 • الشحاذ تحلیل اگزیستانسیالیستی شخصیت اوّل (عمر) رمانِ "الشحّاذ" اثر نجیب محفوظ [دوره 9، شماره 17، 1398، صفحه 231-253]
 • اللص و الکلاب خوانشی تحلیلی از صحنه آغازین رمان "اللص والکلاب" اثر نجیب محفوظ [دوره 9، شماره 17، 1398، صفحه 99-122]

ب

 • بارودی واکاوی جلوه های «خودشیفتگی هنری» در اشعار بارودی [دوره 9، شماره 16، 1398، صفحه 121-139]

پ

 • پرندگان خاستگاه نماد و اسطورۀ پرندگان در ادبیات پایداری (بررسی موردی اشعار سمیح القاسم) [دوره 9، شماره 17، 1398، صفحه 1-24]

ت

 • تحلیل گفتمان انتقادی تحلیل گفتمان انتقادی رمان چهارگانه "الخسوف" بر اساس رویکرد "نورمن فرکلاف" [دوره 9، شماره 17، 1398، صفحه 49-72]
 • تصویرگری بررسی کارکرد موسیقی شعر بردونی در تصویر آفرینی [دوره 9، شماره 16، 1398، صفحه 1-24]
 • تعلیق داستانی خوانشی تحلیلی از صحنه آغازین رمان "اللص والکلاب" اثر نجیب محفوظ [دوره 9، شماره 17، 1398، صفحه 99-122]
 • تغییر ناگهانی پس زمینه بررسی شگردهای تمرکززدایی انتظارشکن در تصاویرداستان های کودکانه ی یعقوب شارونی [دوره 9، شماره 17، 1398، صفحه 171-204]
 • تمرکززدایی انتظار شکن بررسی شگردهای تمرکززدایی انتظارشکن در تصاویرداستان های کودکانه ی یعقوب شارونی [دوره 9، شماره 17، 1398، صفحه 171-204]

ث

 • ثلاثیة غرناطة نقد و بررسی رمان ثلاثیة غرناطة، اثر رضوی عاشور از منظر خلاقیت های شخصیت‌پردازانه [دوره 9، شماره 16، 1398، صفحه 141-158]

چ

 • چهارگانه الخسوف تحلیل گفتمان انتقادی رمان چهارگانه "الخسوف" بر اساس رویکرد "نورمن فرکلاف" [دوره 9، شماره 17، 1398، صفحه 49-72]

ح

 • حس تعلق مکانی واکاوی حس تعلق مکانی در رمان «من منتظرت هستم» (لأنی أشتاق الیک) از سناء ابوشرار [دوره 9، شماره 16، 1398، صفحه 97-120]
 • حنا مینه خوانش مولّفه های رئالیسم جادویی در رمان «الرجل الّذی یکره نفسه» نوشتة حنا مینه [دوره 9، شماره 16، 1398، صفحه 25-45]

خ

 • خالد ابو خالد روانکاوی مؤلفه‌های شادکامی در شعر خالد أبوخالد براساس روانشناسی مثبت‌گرا [دوره 9، شماره 17، 1398، صفحه 255-282]
 • خوانش اکتشافی نشانه‌شناسی قصیدة بلقیس نزار قبانی بر اساس نظریة خوانش اکتشافی و پس‌کنشانة مایکل ریفاتر [دوره 9، شماره 17، 1398، صفحه 123-141]
 • خوانش پس‌کنشانه نشانه‌شناسی قصیدة بلقیس نزار قبانی بر اساس نظریة خوانش اکتشافی و پس‌کنشانة مایکل ریفاتر [دوره 9، شماره 17، 1398، صفحه 123-141]
 • خودشیفتگی واکاوی جلوه های «خودشیفتگی هنری» در اشعار بارودی [دوره 9، شماره 16، 1398، صفحه 121-139]

د

 • داستان کوتاه الغریب تحلیل داستان "الغریب" نجیب کیلانی بر مبنای رمزگان پنجگانه بارت [دوره 9، شماره 17، 1398، صفحه 25-47]
 • داستان­های کودکانة عربی بررسی شگردهای تمرکززدایی انتظارشکن در تصاویرداستان های کودکانه ی یعقوب شارونی [دوره 9، شماره 17، 1398، صفحه 171-204]

ر

 • رضوی عاشور نقد و بررسی رمان ثلاثیة غرناطة، اثر رضوی عاشور از منظر خلاقیت های شخصیت‌پردازانه [دوره 9، شماره 16، 1398، صفحه 141-158]
 • رمان «الرجل الّذی یکره نفسه» خوانش مولّفه های رئالیسم جادویی در رمان «الرجل الّذی یکره نفسه» نوشتة حنا مینه [دوره 9، شماره 16، 1398، صفحه 25-45]
 • رمان شیکاگو نقد جامعه‌شناختی رمان شیکاگو اثر علاء الأسوانی بر پایة نظریة ساختار‌گرایی تکوینی [دوره 9، شماره 17، 1398، صفحه 143-169]
 • رمزگان تحلیل داستان "الغریب" نجیب کیلانی بر مبنای رمزگان پنجگانه بارت [دوره 9، شماره 17، 1398، صفحه 25-47]
 • رولان بارت تحلیل داستان "الغریب" نجیب کیلانی بر مبنای رمزگان پنجگانه بارت [دوره 9، شماره 17، 1398، صفحه 25-47]
 • رئالیسم جادویی خوانش مولّفه های رئالیسم جادویی در رمان «الرجل الّذی یکره نفسه» نوشتة حنا مینه [دوره 9، شماره 16، 1398، صفحه 25-45]

ز

 • زندان­سروده واکاوی زندان سروده های ابراهیم مقادمه بر مبنای مؤلفه های سبک شناسی لایه‌ای [دوره 9، شماره 16، 1398، صفحه 47-72]

س

 • ساخت‌گرایی تکوینی نقد جامعه‌شناختی رمان شیکاگو اثر علاء الأسوانی بر پایة نظریة ساختار‌گرایی تکوینی [دوره 9، شماره 17، 1398، صفحه 143-169]
 • سبک­شناسی لایه­ای واکاوی زندان سروده های ابراهیم مقادمه بر مبنای مؤلفه های سبک شناسی لایه‌ای [دوره 9، شماره 16، 1398، صفحه 47-72]
 • سیف بن ذی یزن نشانه شناسی عنوان در قصیده «من یومیات سیف بن ذی یزن فی بلاد الروم» سروده عبدالعزیز مقالح [دوره 9، شماره 17، 1398، صفحه 283-305]
 • سمیح القاسم خاستگاه نماد و اسطورۀ پرندگان در ادبیات پایداری (بررسی موردی اشعار سمیح القاسم) [دوره 9، شماره 17، 1398، صفحه 1-24]
 • سناء ابوشرار واکاوی حس تعلق مکانی در رمان «من منتظرت هستم» (لأنی أشتاق الیک) از سناء ابوشرار [دوره 9، شماره 16، 1398، صفحه 97-120]

ش

 • شادکامی روانکاوی مؤلفه‌های شادکامی در شعر خالد أبوخالد براساس روانشناسی مثبت‌گرا [دوره 9، شماره 17، 1398، صفحه 255-282]
 • شخصیّت بررسی روانشناختی تیپ های شخصیّتی در رمان «الباذنجانة الزرقاء» اثر میرال الطحاوی بر اساس نظریۀ کارن هورنای [دوره 9، شماره 16، 1398، صفحه 73-95]
 • شخصیت­ پردازی خلاقانه نقد و بررسی رمان ثلاثیة غرناطة، اثر رضوی عاشور از منظر خلاقیت های شخصیت‌پردازانه [دوره 9، شماره 16، 1398، صفحه 141-158]
 • شعر پایداری واکاوی زندان سروده های ابراهیم مقادمه بر مبنای مؤلفه های سبک شناسی لایه‌ای [دوره 9، شماره 16، 1398، صفحه 47-72]
 • شعر معاصر عرب واکاوی جلوه های «خودشیفتگی هنری» در اشعار بارودی [دوره 9، شماره 16، 1398، صفحه 121-139]
 • شعر معاصر فلسطین روانکاوی مؤلفه‌های شادکامی در شعر خالد أبوخالد براساس روانشناسی مثبت‌گرا [دوره 9، شماره 17، 1398، صفحه 255-282]
 • شعر معاصر یمن نشانه شناسی عنوان در قصیده «من یومیات سیف بن ذی یزن فی بلاد الروم» سروده عبدالعزیز مقالح [دوره 9، شماره 17، 1398، صفحه 283-305]
 • شگردهای تمرکززدایی تصویری بررسی شگردهای تمرکززدایی انتظارشکن در تصاویرداستان های کودکانه ی یعقوب شارونی [دوره 9، شماره 17، 1398، صفحه 171-204]

ص

 • صحنه آغازین خوانشی تحلیلی از صحنه آغازین رمان "اللص والکلاب" اثر نجیب محفوظ [دوره 9، شماره 17، 1398، صفحه 99-122]

ع

 • عبدالحمید­بن­ هدوقه نقد پسااستعماری رمان غدا یوم جدید اثر عبدالحمیدبن هدوقه (مطالعه موردی: نژادگرایی) [دوره 9، شماره 17، 1398، صفحه 205-230]
 • عبدالعزیز مقالح نشانه شناسی عنوان در قصیده «من یومیات سیف بن ذی یزن فی بلاد الروم» سروده عبدالعزیز مقالح [دوره 9، شماره 17، 1398، صفحه 283-305]
 • عبدالله بردونی بررسی کارکرد موسیقی شعر بردونی در تصویر آفرینی [دوره 9، شماره 16، 1398، صفحه 1-24]
 • علاء اسوانی نقد جامعه‌شناختی رمان شیکاگو اثر علاء الأسوانی بر پایة نظریة ساختار‌گرایی تکوینی [دوره 9، شماره 17، 1398، صفحه 143-169]
 • عنصر شخصیت نقد و بررسی رمان ثلاثیة غرناطة، اثر رضوی عاشور از منظر خلاقیت های شخصیت‌پردازانه [دوره 9، شماره 16، 1398، صفحه 141-158]

غ

 • غداً یوم جدید نقد پسااستعماری رمان غدا یوم جدید اثر عبدالحمیدبن هدوقه (مطالعه موردی: نژادگرایی) [دوره 9، شماره 17، 1398، صفحه 205-230]

ف

 • فانتزی سازی بررسی شگردهای تمرکززدایی انتظارشکن در تصاویرداستان های کودکانه ی یعقوب شارونی [دوره 9، شماره 17، 1398، صفحه 171-204]

ک

 • کارن هورنای بررسی روانشناختی تیپ های شخصیّتی در رمان «الباذنجانة الزرقاء» اثر میرال الطحاوی بر اساس نظریۀ کارن هورنای [دوره 9، شماره 16، 1398، صفحه 73-95]
 • کلاسیسم واکاوی جلوه های «خودشیفتگی هنری» در اشعار بارودی [دوره 9، شماره 16، 1398، صفحه 121-139]

گ

 • گشودن رمان خوانشی تحلیلی از صحنه آغازین رمان "اللص والکلاب" اثر نجیب محفوظ [دوره 9، شماره 17، 1398، صفحه 99-122]
 • گلدمن نقد جامعه‌شناختی رمان شیکاگو اثر علاء الأسوانی بر پایة نظریة ساختار‌گرایی تکوینی [دوره 9، شماره 17، 1398، صفحه 143-169]

م

 • مایکل ریفاتر نشانه‌شناسی قصیدة بلقیس نزار قبانی بر اساس نظریة خوانش اکتشافی و پس‌کنشانة مایکل ریفاتر [دوره 9، شماره 17، 1398، صفحه 123-141]
 • میرال الطحاوی بررسی روانشناختی تیپ های شخصیّتی در رمان «الباذنجانة الزرقاء» اثر میرال الطحاوی بر اساس نظریۀ کارن هورنای [دوره 9، شماره 16، 1398، صفحه 73-95]
 • مرگ­اندیشی تحلیل اگزیستانسیالیستی شخصیت اوّل (عمر) رمانِ "الشحّاذ" اثر نجیب محفوظ [دوره 9، شماره 17، 1398، صفحه 231-253]
 • معنای زندگی تحلیل اگزیستانسیالیستی شخصیت اوّل (عمر) رمانِ "الشحّاذ" اثر نجیب محفوظ [دوره 9، شماره 17، 1398، صفحه 231-253]
 • من منتظرت هستم واکاوی حس تعلق مکانی در رمان «من منتظرت هستم» (لأنی أشتاق الیک) از سناء ابوشرار [دوره 9، شماره 16، 1398، صفحه 97-120]
 • موسیقی شعر بررسی کارکرد موسیقی شعر بردونی در تصویر آفرینی [دوره 9، شماره 16، 1398، صفحه 1-24]

ن

 • نجیب کیلانی تحلیل داستان "الغریب" نجیب کیلانی بر مبنای رمزگان پنجگانه بارت [دوره 9، شماره 17، 1398، صفحه 25-47]
 • نجیب محفوظ خوانشی تحلیلی از صحنه آغازین رمان "اللص والکلاب" اثر نجیب محفوظ [دوره 9، شماره 17، 1398، صفحه 99-122]
 • نجیب محفوظ تحلیل اگزیستانسیالیستی شخصیت اوّل (عمر) رمانِ "الشحّاذ" اثر نجیب محفوظ [دوره 9، شماره 17، 1398، صفحه 231-253]
 • نزار قبانی نشانه‌شناسی قصیدة بلقیس نزار قبانی بر اساس نظریة خوانش اکتشافی و پس‌کنشانة مایکل ریفاتر [دوره 9، شماره 17، 1398، صفحه 123-141]
 • نژادگرایی نقد پسااستعماری رمان غدا یوم جدید اثر عبدالحمیدبن هدوقه (مطالعه موردی: نژادگرایی) [دوره 9، شماره 17، 1398، صفحه 205-230]
 • نشانه‌شناسی تحلیل نشانه شناختی تصاویر روی جلد دیوان های شعری ابراهیم نصرالله (بررسی موردی: دیوان های "نعمان یستردّ لونه" و "فضیحة الثعلب") [دوره 9، شماره 17، 1398، صفحه 73-97]
 • نشانه­ شناسی عنوان نشانه شناسی عنوان در قصیده «من یومیات سیف بن ذی یزن فی بلاد الروم» سروده عبدالعزیز مقالح [دوره 9، شماره 17، 1398، صفحه 283-305]
 • نشانه ­های تصویری تحلیل نشانه شناختی تصاویر روی جلد دیوان های شعری ابراهیم نصرالله (بررسی موردی: دیوان های "نعمان یستردّ لونه" و "فضیحة الثعلب") [دوره 9، شماره 17، 1398، صفحه 73-97]
 • نقد جامعه‌شناختی نقد جامعه‌شناختی رمان شیکاگو اثر علاء الأسوانی بر پایة نظریة ساختار‌گرایی تکوینی [دوره 9، شماره 17، 1398، صفحه 143-169]
 • نقد روان‌شناختی بررسی روانشناختی تیپ های شخصیّتی در رمان «الباذنجانة الزرقاء» اثر میرال الطحاوی بر اساس نظریۀ کارن هورنای [دوره 9، شماره 16، 1398، صفحه 73-95]
 • نقد روانشناسی روانکاوی مؤلفه‌های شادکامی در شعر خالد أبوخالد براساس روانشناسی مثبت‌گرا [دوره 9، شماره 17، 1398، صفحه 255-282]
 • نقد ساختارگرا تحلیل داستان "الغریب" نجیب کیلانی بر مبنای رمزگان پنجگانه بارت [دوره 9، شماره 17، 1398، صفحه 25-47]
 • نماد خاستگاه نماد و اسطورۀ پرندگان در ادبیات پایداری (بررسی موردی اشعار سمیح القاسم) [دوره 9، شماره 17، 1398، صفحه 1-24]
 • نورمن فرکلاف تحلیل گفتمان انتقادی رمان چهارگانه "الخسوف" بر اساس رویکرد "نورمن فرکلاف" [دوره 9، شماره 17، 1398، صفحه 49-72]